Απόλυτη Ακοή

Η “Απόλυτη Ακοή” και η συχνοτική υπερευαισθησία, αυτό το σπάνιο, για τον τυπικό πληθυσμό χάρισμα και ικανότητα, είναι πια αποδεδειγμένο ότι συναντάται στην πλειοψηφία των συνανθρώπων μας οι οποίοι έχουν Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός) και άλλα Αναπυξιακά Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Williams, Eύθραυστο Χ κλπ. Αυτή η εξαιρετική ικανότητα παραδόξως λειτουργεί ως πρόβλημα και αποτελεί μόνιμο και εντεινόμενο παράγοντα διάσπασης και ταραχής αν δεν αναδειχθεί, καλλιεργηθεί και εγκατασταθεί. Αυτονόητα όσο νωρίτερα αναδειχθεί, καλλιεργηθεί και εγκατασταθεί αυτό το χάρισμα, τόσο περισσότερο θα ωφεληθεί το ίδιο το παιδί αλλά και οι οικείοι του.

Πρόγραμμα Ανάδειξης – Εκπαίδευσης και Εγκατάστασης της Απόλυτης Ακοής

Από την Ειδική και εκπαιδευτική μας εμπειρία, η ανάδειξη και διαπίστωση αυτής της ικανότητας χρονικά θα κυμανθεί (ανάλογα με την ηλικία και τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού) από δύο έως τέσσερις μήνες, η δε εγκατάστασή της (η οποία και θα αποτελεί πλέον ισόβιο εφόδιο) περίπου έως το διπλάσιο χρόνο. Η διαδικασία αυτής της εξειδικευμένης εκπαίδευσης γίνεται ευχάριστα για το εκπαιδευόμενο άτομο με βασικό “εργαλείο” συγκεκριμένη και αυστηρά εξατομικευμένη μέθοδο.

Μπορείτε να διαβάσετε το αντίστοιχο άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ (Σελίδα 21), την 1η Δεκεμβρίου 2018: http://blenotes/αρθρογραφία/

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, είμαστε στη διάθεσή σας στη σχετική φόρμα επικοινωνίας του site.